Toekomst van het gebouw
In opdracht van de Stuurgroep Dorpshuis is door een werkgroep in kaart gebracht welke varianten voor een toekomstig dorpshuis denkbaar zijn.
Deze opdracht is ontstaan op basis van het in maart 2023 verschenen rapport “Aanzet tot Programma van Eisen Dorpshuis 2.0”. De werkgroep is samengesteld uit deelnemers van de gemeente, leden van het dorpshuis bestuur en leden van de dorpsraad van Sterksel. De werkgroep is aangestuurd door een Stuurgroep bestaande uit de wethouder Jan de Bruijn en voorzitters van Dorpshuis Bestuur en Dorpsraad van Sterksel.
De werkgroep heeft een zestal denkbare varianten (renovatie - aanpassen bestaande locaties en nieuwbouw scenario’s) opgesteld en op basis van een tiental criteria beoordeeld in welke mate een variant een succesvolle keuze zou kunnen zijn. Op basis van openbare bronnen en een aantal uitgangspunten blijkt dat ontbrekende informatie een volledige en juiste beoordeling van deze varianten in de weg staat.
In de stuurgroepbijeenkomst is het rapport van de werkgroep besproken. Bekend was dat het huidige gebouw economisch is afgeschreven. Op dit moment zijn onvoldoende financiële voorzieningen getroffen voor het mogelijk maken van complete renovatie of nieuwbouw.
De volgende situatie is ontstaan:
  1. In het kader van verduurzaming dient al het vastgoed van de gemeente te voldoen aan energielabel C. Door de gemeente zijn budgetten vrijgemaakt, zodat bij het dorpshuis op korte termijn verduurzamingmaatregelen en verbeteringen van gebruiksmogelijkheden kunnen worden uitgevoerd. Hiervoor is een projectgroep nodig die deze verbouwing gaat realiseren, bestaande uit een gemeentelijke vertegenwoordiging en een vertegenwoordiging vanuit het dorpshuisbestuur. Na verduurzaming en optimalisatie van techniek en gebruiksmogelijkheden kan het huidige dorpshuis nog een tiental jaar in gebruik blijven.
  2. Op langere termijn (10 jaar) is vervanging van het huidige gebouw noodzakelijk. In de komende jaren dient dit verder voorbereid te worden zodat tijdige realisatie van een nieuw dorpshuis in Sterksel mogelijk wordt.
De bovenstaande uitkomsten uit het overleg van de Stuurgroep zijn in een gezamenlijke bijeenkomst van stichtingsbestuur van het Dorpshuis en Dorpsraad van Sterksel besproken.

Bestuurssamenstelling Dorpshuis
Het bestuur van de beherende stichting van Dorpshuis Valentijn wordt onder voorbehoud van goedkeuring van de Algemene Vergadering van het dorpshuis gewijzigd. Het stichtingsbestuur worden versterkt met twee nieuwe bestuursleden. Deze nieuwe leden maken deel uit van de projectgroep voor de aanstaande verbouwing.