Dorpshuis

Het concept programma van eisen zal waarschijnlijk begin 2023 klaar zijn. Er volgen nog gesprekken met o.a. de werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg, met de buurtcontactpersonen, en met de zorgsector.
Ook zijn gesprekken gevoerd met “De Bunt” in Someren-Heide en met “De Schammert” in Leende. Met de gemeente wordt een convenant opgesteld betreffende (ver-)bouw van het Dorpshuis.
De voorzitter van het bestuur van het dorpshuis stopt 1 april ’23. Er wordt gezocht naar nieuwe bestuursleden en een nieuwe voorzitter.

Werkgroep Omgeving|Energie|Milieu

Omgevingsvisie.
De werkgroep heeft in verschillende berichten op sterksel.nu de belangrijke componenten van de visie toegelicht. Helaas weinig reacties.
Energie.
De enquête van de gemeente is gesloten en gerapporteerd. Lees het rapport hier.
De werkgroep wil samen met Leende en Strijp een enquête opzetten om de inwoners anders te bevragen, vooral meer begrijpelijk.
Milieu.
Het aantal milieuklachten stijgt weer na een dip in de zomer. Poort 43 wil beter gaan communiceren via een nieuwsbrief. De dorpsraad ontvangt binnenkort ambtenaren van de provincie om de geur- en geluidsoverlast, en de verkeersdruk die we ondervinden toe te lichten. En om ideeën en tips te geven hoe de omgevingsdienst beter zou kunnen reageren op overlast en handhaven bij voortdurende overlast.

Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg

Buurtcontactpersonen
Op de volgende halfjaarlijkse bijeenkomst zal Cordaad het thema “pesten onder volwassenen” verzorgen.
Dorpshuis Valentijn
Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg zal in overleg gaan met de werkgroep “Dorpshuis 2.0” om het toekomstige dorpshuis mede nader invulling te geven, met name voor activiteiten overdag.

Werkgroep infrastructuur

Stand van zaken SamenMeeNaarDeA2? (“SMNA2”)
De aanvullende werkzaamheden in Sterksel zijn afgerond. Er zijn nog 4 “aandachtspunten”, o.a. aangemeld door inwoners. Deze aandachtspunten zijn gemeld bij de gemeente. Ze zullen in het opleveringstraject worden meegenomen.
Er zijn er 4 beroepen aangetekend op het bestemmingsplan van SamenmeeNaarDeA2; deze zullen bij de Raad van State worden behandeld, hetgeen 1 tot 1,5 jaar in beslag kan nemen. Er lopen nog 4 onderhandelingstrajecten over grondaankopen.
Overig
• De Somerense weg zal opgeknapt worden. Er komt waarschijnlijk een ongelijkvloerse kruising voor het aan te leggen snelfietspad Someren – Eindhoven, bij het verlengde van de Kasteellaan
• De riolering onder de Averbodeweg wordt vervangen. Bij het aanleggen van het nieuwe wegdek zal aandacht worden gegeven aan betere veiligheid voor voetgangers. Ook het kruispunt met de Pastoor Thijssenlaan wordt aangepakt.
• De Ronde Bleek gaat verhard worden, maar waarschijnlijk slechts tot een breedte van 2,5 meter.
• Het smal stuk fietspad langs de Pastoor Thijssenlaan gaat verbeterd worden.
• De benodigde grondaankopen ten bate van de reconstructie Kloosterlaan gaan traag.
• De laadpalen in het dorp zijn gerealiseerd.
• Openstaande punten uit de lijst Kleine Ergernissen zullen worden opgepakt met de gemeente

Werkgroep Communicatie / vernieuwing dorpswebsite

Er wordt hard gewerkt aan de vernieuwing van apparatuur en software m.b.t. tot de narrowcasting (TV monitoren met lokaal nieuws) . Deze zijn thans aanwezig in het dorpshuis en in de dorpswinkel. Overleg is gaande over de mogelijkheden voor een extra monitor op Kloostervelden en bij de voetbalclub.
Het is de bedoeling dat nieuwe enquêtes door de werkgroep worden begeleid. De enquete-vragen moeten door de werkgroepen worden aangeleverd.

Burgerinitiatieven

Prullenbakken
Op 17 oktober is er een artikel over stinkende vuilnisbakken op sterksel.nu geplaatst. Daar is maar 1 reactie op gekomen.
Veilige oversteek schoolkinderen
Op 9 november is er een artikel op sterksel.nu geplaatst
Tiny Forest
Er is een artikeltje in de maak over een tiny forest. Als dit artikel klaar is, dan wordt dit eerst nog met Mari Kokke (directeur Talententoren) besproken alvorens het op sterksel.nu geplaatst wordt.
Mobiliteitsplan
Het “concept Mobiliteitsplan 2040 Heeze-Leende”) ligt momenteel ter ligt bij de  gemeente Heeze Leende. De dorpsraad ondersteunt de zienswijze van de buurtbus en zal een vergelijkbare zienswijze indienen bij de gemeente. De dorpen Leende en Strijp zullen op de hoogte worden gebracht van deze zienswijze.
In het concept beleidsplan wordt op een van de acht hoofdlijnen als principe uitgangspunt vraag gestuurd vervoer benoemd in het voor- en na transport naar spoorwegstations. De buurtbus lijnendiensten en vervullen een eigen functie van voor- en na transport naar spoorwegstations; maar dat wordt niet benoemd in het mobiliteitsplan. De buurtbussen 266, 257 en 258 hebben vaste routes met vaste tijden en zijn gelijkwaardig aan de grotere Bravo bussen, maar worden bestuurd door vrijwilligers.

Punten uit het regulier overleg Dorpsraad en Gemeente Heeze Leende 01-11-2022

• Er zijn afspraken gemaakt over een nieuwe structuur voor dit overleg. Gedurende het jaar vaker overleggen met de betreffende wethouders op basis van onderwerpen en projecten; we proberen de lijnen kort te houden. Verder: 4x per jaar overleg met wethouder Jan de Bruijn als portefeuillehouder dorpsraden en 1x per jaar met alle wethouders.
• Het verduurzamen van het dorpshuis roept nog veel vragen op. Afgesproken: “kwaliteit gaat voor tijd” en “geen verduurzamingsstappen zonder overleg met het bestuur van he