Dorpshuis

Er zijn inmiddels 32 interviews gehouden met verenigingen en gebruikers; dat geeft aan dat het dorpshuis een belangrijke rol vervult in Sterksel.. Tijdens die interviews zijn veel tips, wensen en vragen om verbetering besproken. De uitkomsten worden nu vertaald naar een programma van eisen. Daarnaast loopt ook nog het streven naar verduurzaming van het gebouw.
Bekeken moet worden of het dorpshuis bouwkundig aan de eisen voldoet om met perspectief te kunnen beginnen aan het voorgenomen traject van aanpassing en verduurzaming. Hierover vindt overleg met de gemeente plaats.

Werkgroep Omgeving Energie en Milieu

Omgevingsvisie.
Er zijn vier reacties binnengekomen op de omgevingsvisie Sterksel. Deze zullen worden verwerkt. Zie Uw kijk op de omgevingsvisie van Sterksel . De gemeente heeft veel punten overgenomen van de werkgroep en van de dorpsraden Leende en Strijp. De gemeente zal haar concept omgevingsvisie ter inzage leggen. De werkgroep zal op Sterksel.nu wekelijks aandacht besteden aan de belangrijkste thema’s uit de Omgevingsvisie van Sterksel en vraagt aan ieder om te lezen en inhoudelijk te reageren.

Energie.
De werkgroep heeft input gegeven aan de klimaat/energieraadpleging van de gemeente. De gemeente houdt nu een enquête Energietransitie Heeze Leende Raadpleging De werkgroep vindt de enquête niet goed opgezet en overweegt om zelf een enquête uit te zetten via klankbord Sterksel.

Milieu.
• Het aantal milieuklachten stijgt licht na een dip in de zomer. Sinds 1 sept zijn 36 meldingen gedaan van overlast. Het blijft een absolute noodzaak om overlast (geur/geluid/verkeer) te melden bij de omgevingsdienst.
• Door het grote aantal klachten uit Sterksel realiseert de provincie zich dat Poort 43 veruit de grootste veroorzaker is van geuroverlast als gevolg van de mestverwerking; en dat zij er iets aan zal moeten doen. Er is een uitzending van Zembla van 8 oktober over geurproblemen bij Brouwhuis en Deurne, maar het is erg herkenbaar voor Sterksel. Stank en strijd deel-3
• Den Ouden stopt spoedig met verwerken van bermgras voor de vergister. Dit was een van de oorzaken van grote stankoverlast.
• Er is een nieuwe operator Bioconstruct i.p.v. Anaergia. D.m.v. betere contracten zullen de de grondstofstromen nu beter op elkaar aansluiten waardoor er minder overlast zal zijn.
• Op het terrein Poort 43 wordt voldaan aan wettelijke geluidsnormen, maar dat betekent niet dat er geen overlast wordt ervaren. De mestvergister staat in een relatief stil gebied waarin het geluid ver draagt. Er blijft dus focus op verder terugdringen van geluidsbelasting.
• Met behulp van de zogenaamde “E-noses” lijkt een mogelijke bron voor geuremissie te zijn gevonden. Dit wordt verder uitgezocht.

Werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg

Buurtcontactpersonen
Ook in uw straat is een buurtcontactpersoon die aanspreekbaar is voor wat dan ook. Voor deze buurtcontactpersoon is een zorgnetwerk (waaronder de wijkverpleegkundige) beschikbaar als achterwacht. Blijkbaar zijn niet alle inwoners van Sterksel hiervan voldoende op de hoogte.
Daarom gaat de werkgroep komende tijd aandacht besteden aan het meer bekend maken van dit prachtige netwerk.
De ochtenden in de huiskamer van het dorpshuis worden heel goed bezocht, evenals de voorleesochtenden in BiebValentijn.

Project duo-fiets
Op 1 oktober jl. maakten mensen van Cordaad Welzijn en wethouder Maaike van Breugel een ronde langs de dorpskernen (zg. ‘Soeprondje’). Zij deden daarbij ook Sterksel aan. De duofiets wordt t.z.t. bij het dorpshuis geparkeerd.

Welkom op Sterksel 2022
De bijeenkomst is goed verlopen. Er werd gebruik gemaakt van de tent van de kermis. Er waren in totaal zo’n 120 tot 130 personen aanwezig. Er heerste een ontspannen maar soms wat rommelige sfeer. Er zijn alleen maar positieve reacties ontvangen. 

Energiearmoede
Mensen komen in de problemen a.g.v. de hoge energieprijzen. De informatie hierover is op de site van de gemeente lastig te vinden (dit zal bij de gemeente aangekaart worden).
Voor mensen met een nader omschreven minimuminkomen is er een toeslag mogelijk van € 1300,--. De regeling is te vinden onder: Energietoeslag Hier wordt ook de witgoedregeling uitgelegd, een bijdrage aan vervanging van huishoudelijke apparaten naar energiezuinige vervangers.
De regeling is ook te vinden op sterksel.nu.

Werkgroep infrastructuur

SamenMeeNaarDeA2
Meer ontwikkelingen dan in de reeds deze website gepubliceerde nieuwsbrief zijn er niet (Nieuwsbrief SamenMeeNaarDeA2)

Werkgroep Communicatie / vernieuwing dorpswebsite
Er wordt hard gewerkt aan een verdere structurering en softwarematige ondersteuning van toekomstig te houden dorpsenquêtes. Dit proces is nog niet afgerond.