Wie zijn wij

De dorpsraad is een vereniging van vrijwilligers die staat voor verbetering van de leefbaarheid in Sterksel. Wij trachten daar waar mogelijk een spreekbuis te zijn voor de inwoners van Sterksel en het algemeen belang te dienen. Door te initiëren, te coördineren en te combineren trachten wij met de beschikbare middelen het maximale voor het dorp te bereiken. In deze rol is de Dorpsraad klankbord / gesprekspartner voor gemeente en provincie.

De dorpsraad is uitdrukkelijk onafhankelijk en geen verlengstuk van de overheid. Zij denkt in oplossingen, wil verbinden, niet verdelen.

De dorpsraad is altijd geïnteresseerd in de mening van alle dorpsbewoners, en staat open voor andere ideeën of zienswijzen. Wilt u uw visie, mening, bespreken met de dorpsraad?
U bent van harte welkom, elke 3e maandagavond om 19.30 uur tijdens de openbare vergaderingen van de Dorpsraad in het Dorpshuis Valentijn (check vooraf de agenda op www.sterksel.nu).

Agenda 2022

Ook in 2022 staan er weer de nodige activiteiten op de agenda. Onderstaand treft u per hoofdthema een korte beschrijving aan en opsomming van de belangrijkste activiteiten.

Wonen, welzijn zorg

Waar willen we naar toe en wat willen we daarvoor doen:
De Covid-19 pandemie die het afgelopen jaar de hele wereld over ging, heeft ook in Sterksel grote gevolgen gehad voor iedereen. Niet alleen economisch maar ook emotioneel, individueel. Het heeft het sociale leven ingrijpend beïnvloed, sport, cultuur, horeca, verenigingsleven, alles stond op zijn kop. Behalve leed en ongemak heeft corona gelukkig ook veel goede dingen naar boven gebracht, als saamhorigheid, veerkracht, creativiteit, inventiviteit. Hopelijk kan met de komst van effectieve veilige vaccins de samenleving langzaam weer terugkeren naar ‘normaal’ of naar ‘het nieuwe normaal’.

De werkgroep denkt dat de visie die eerder op initiatief van de dorpsraad werd gevormd door bewoners van Sterksel en werd vastgelegd in de publicatie ‘Visie op Sterksel 2030’ nog steeds overeind staat.

De nieuwe wijk Kloostervelden is intussen nog verder uitgegroeid tot een belangrijk en waardevol deel van het dorp. Nieuwe bewoners van Kloostervelden zijn niet meer weg te denken. Zij doen volop mee aan activiteiten en zijn klant en/of vrijwilliger bij de dorpswinkel, actief bij verenigingen of als buurtcontactpersoon.

Ook in de toekomst wil de werkgroep dat niemand ongewild buiten de boot valt. Zij blijft streven naar verbinding en naar het creëren van gelegenheid tot ontmoeten. Uit onderzoek is gebleken dat een samenleving waar verbinding is, waarin mensen (actief) betrokken worden, waarin ze ‘ertoe doen’, eenzaamheid kan voorkomen. Speerpunt is de opzet van een huiskamer voor het dorp in het dorpshuis Valentijn.

Voor een gezonde leefomgeving willen we communicatie tussen bewoners van Sterksel en verantwoordelijke instanties verbeteren, participatie stimuleren en zorgen dat kwesties die leven op de agenda komen, met het doel om overlast, gezondheidsrisico’s en calamiteiten voor te zijn.

Dit alles in nauwe samenwerking met de andere werkgroepen van de dorpsraad (zoals de projectgroep Omgevingsvisie en RES), met het bestuur van het dorpshuis Valentijn en met de andere dorpskernen.

Infrastructuur

Of het nu gaat om grote hoeveelheden vrachtverkeer door de kern, gaten in het wegdek of bulten op fietspaden, veel van de ergernissen die wij als burgers ervaren zijn verbonden aan infrastructuur.

Samen naar de A2
Het meest in het oog springende project heeft als doelstelling ontlasting van de kernen Sterksel en Maarheeze en het aanleggen van een goede ontsluiting voor bedrijventerrein Poort43. De voorbereiding voor de realisatie van ontsluitingsweg heeft flinke vertraging opgelopen, o.a. door nieuwe PFAS- en stikstofwetgeving. Het ontwerp voor de aanvullende maatregelen in Sterksel is gereed. Alhoewel er weer vertragingen zijn ontstaan (o.a. bij het opstellen van het bestemmingsplan en bij de grondaankopen), blijft het project er ook in 2022 hard aan werken om ontsluitingsweg en aanvullende maatregelen in Sterksel en Maarheeze eind 2022 te kunnen realiseren.

Kleine ergernissen
In overleg tussen gemeente en dorpsraden is sinds 2014 geëxperimenteerd met het beschikbaar stellen van een deel van het wegen-onderhoudsbudget voor het aanpakken van ‘kleine’ ergernissen. De afgelopen jaren is in goede harmonie tussen de verschillende partijen gewerkt aan het oplossen van de kleine ergernissen. De Dorpsraad is enthousiast over deze aanpak en ziet ook in 2022 verdere samenwerking met de verschillende partijen positief tegemoet.

Kloosterlaan
Om tot een verdere ontlasting te komen van de kern van Sterksel heeft de werkgroep Infrastructuur voorgesteld de Kloosterlaan te verharden en in te richten als landelijke weg. Het voorstel is omarmd door gemeente Heeze-Leende. Het project is inmiddels opgestart. De werkgroep is ook hier actief betrokken zijn om visie en ideeën van inwoners in te brengen.

Platform A2
Het Platform A2 (onderdeel van het overkoepelende project SmartWayz) heeft tot doel het sluipverkeer in de regio Maarheeze / Leende / Heeze / Sterksel als gevolg van slechte doorstroming op de A2 te verminderen. Als actief lid van het Platform A2 draagt de werkgroep infrastructuur bij aan het realiseren van die doelstelling.

Centrale As
De Centrale As is bedacht om de kernen van Heeze, Leende en Sterksel te ontlasten van doorgaand (vracht)verkeer. Ze zal in de toekomst een belangrijke schakel zijn in het verbeteren van het woongenot in de drie dorpen van onze gemeente. De werkgroep Infrastructuur zal ook in 2022 vanuit de Sterkselse belangen constructief trachten bij te dragen.

Burgerinitiatieven

Sinds 2014 hebben we (dorpsraad en gemeente) een gestructureerde procedure voor samenwerking met dorpsgenoten die een lokaal initiatief starten. Deze aanpak is effectief gebleken en wordt door de gemeente gehanteerd als voorbeeld voor andere kernen.
De dorpsraad tracht ook in 2022 waar gewenst burgerinitiatieven te ondersteunen. De wijze waarop we dit doen is beschreven op de website (http://www.sterksel.nu/useruploads/files/burgerinitiatieven.concept.pdf).
Een burgerinitiatief kan zich beperken tot een straat, wijk of buurt, maar kan ook betrekking hebben op het hele dorp. Uiteraard blijft de algemene doelstelling van de dorpsraad hierbij gelden: om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de dorpsraad, moet het initiatief het algemeen belang dienen!

Milieu

Sinds de opstart va de mestvergister op Poort 43 is het aantal milieumeldingen in omgeving van Sterksel geëxplodeerd. Bewoners hebben daardoor een groter gevoel van onveiligheid gekregen en de zorgen voor de gezondheid zijn toegenomen. Hoewel het overleg met de vergunninghouder en bedrijven op Poort 43 moeizaam verloopt zal de dorpsraad zich blijven inzetten om aandacht te vragen voor transparantie en verbeteringen te vragen zodat de overlast tot een minimum wordt teruggebracht. De dorpsraad zal blijven herinneren aan de belofte van Blue Sphere om onafhankelijke externe audits te laten uitvoeren zodat zwakke punten in de processen en management duidelijk worden en verbeteringen kunnen worden gedaan die leiden tot wegnemen van de overlast. De Dorpsraad kan dat niet alleen en zal daarom in overleg blijven met gemeente, provincie en ODZOB.

Door participatie in projectgroepen van de gemeente en klankbordgroepen van de provincie zullen dat de ervaringen m.b.t. milieuoverlast in Sterksel met overheden worden gedeeld zodat beleidskeuzes kunnen worden gemaakt met meer kennis van de mogelijke impact. Denk hierbij bijv. aan het betrekken van de kosten van aanpassingen aan de infrastructuur bij het bepalen van zoekgebieden voor mestverwerkingsinstallaties.

RES, Omgevingsvisie en Warmtetransitie vragen ieder een flinke inspanning van de dorpsraad. Zodra er weer fysiek kan worden vergaderd zullen de kosten toenemen. Inschatting: € 750 in 2021 voor extra zaalhuur, informatieavonden en eventuele reiskosten. In het kader van de Visie op Sterksel 2030 streeft de Dorpsraad naar het stimuleren van activiteiten die leiden tot energiereductie en energie opwekking (zonnepanelen op daken ), naar het behouden van het mozaïeklandschap en versterken van de natuur rondom Sterksel. Uiteraard met behoud van de unieke lanenstructuur van het dorp. Een energie-visie zal worden opgezet waarbij de lokale invulling kan leiden tot een breder gedragen energie-transitie.

‘Visie op Sterksel 2030’

De visie op 2030, opgesteld en verwerkt tot een boekje, vormt de basis voor de aan het dorp gerelateerde uitdagingen die de dorpsraad heeft te volbrengen. In het document Sterksel 2030 staan de doelstellingen beschreven voor het dorp op maatschappelijk , infrastructuur- en milieugebied. In 2022 zal de dorpsraad blijven focussen op een integrale benadering op de toekomstige inrichting van ons dorp. De RES en Omgevingsvisie zoals onder Milieu reeds genoemd zullen hier een belangrijke factor in zijn.
Andere belangrijke actiepunten zullen zijn de koppeling tussen de landelijke wens een woonvisie te ontwikkelen en de wens uit de visie Sterksel 2030 het woonaanbod te verbreden voor verschillende leeftijd- en doelgroepen.

Communicatie

Omdat de Dorpsraad streeft naar ‘open communicatie’ zijn onze vergaderingen openbaar. Ook in 2022 zijn dorpsgenoten die hun visie of mening willen bespreken met de dorpsraad elke 3e maandagavond om 19.30 uur van harte welkom tijdens de openbare vergaderingen van de Dorpsraad in Dorpshuis Valentijn.

Wij communiceren ook in 2022 via Sterksel voor elkaar, met elkaar facebook en twitter. De website, ons virtueel plein, is inmiddels sterk verouderd. De Dorpsraad heeft de intentie in 2021 een nieuw digitaal platform te realiseren dat voldoet aan de verwachtingen van onze bewoners en de tand der tijd weer een aantal jaren kan weerstaan.

Daarnaast organiseren wij minimaal eenmaal per jaar een dorpsavond waarop de belangrijkste projecten uitvoerig worden toegelicht. Indien zinvol organiseren wij thema-avonden om specifieke onderwerpen toe te lichten en feedback vanuit het dorp te verzamelen.

Netwerk

De Dorpsraad participeert in een omvangrijk netwerk variërend van overheden, diverse belangenverenigingen, kenniscentra en deskundigen. Wij zoeken actief naar mensen en netwerken met relevante kennis, die ons kunnen ondersteunen bij het verwezenlijken van onze doelstellingen.

Uw ideeën en voorstellen om onze plannen en/of communicatie te verbeteren zijn uiteraard van harte welkom.

Namens de voltallige Dorpsraad,

Bas Huysmans
Voorzitter Dorpsraad Sterksel

.