Inwoners van Heeze-Leende hebben in maart de gemeenteraad gekozen, de wethouders zijn benoemd en de gemeenteraad heeft het raadsprogramma vastgesteld waarin staat wat de raad de komende jaren wil bereiken. Dit raadsprogramma is een opdracht van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders die dit gaan uitvoeren.

Na vaststelling van het raadsprogramma is, in samenwerking met de ambtelijke organisatie, gestart met het opstellen van het college uitvoeringsprogramma (CUP). Het CUP beschrijft welke activiteiten het college gaat uitvoeren, om in de periode 2022-2026 de resultaten te bereiken die de gemeenteraad graag wil bereiken. Die activiteiten zijn nu dus benoemd en recent met de gemeenteraad besproken.

De volgende stap is dat het college inzichtelijk gaat maken wat de planning is van al die activiteiten en hoeveel formatie van het ambtelijk apparaat en financiën daarvoor nodig zijn. Ook de wijze waarop het college per activiteit gaat participeren met inwoners, ondernemers en belangenverenigingen brengen ze in beeld. De planning zal vervolgens vertaald worden naar de lange termijn agenda van de gemeenteraad. Hierin staat wanneer welk onderwerp besproken wordt in de gemeenteraad. Deze lange termijn agenda is voor iedereen te raadplegen via de website van de gemeente (https://heeze-leende.langetermijnagenda.nl/).

De financiële effecten van het CUP worden doorgerekend en uiteindelijk verwerkt in de programmabegroting 2024-2027. Het streven is de financiële effecten vanuit de CUP te betrekken bij de behandeling van de kadernota 2024 eerste helft volgend jaar.  Het college zal de inwoners via de digitale nieuwsbrief en website, steeds op de hoogte houden, zodra er weer een activiteit is gerealiseerd.  En de eerste activiteit is inmiddels een feit: de gemeenteraad heeft de kaders voor vernieuwde mogelijkheden voor woningsplitsing vastgesteld. Binnenkort meer hierover.