Sterksel van Averbode aan Pompen

Uit Wiki
Versie door Leny van Lierop (Overleg | bijdragen) op 13 jan 2017 om 18:08

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Overdracht Sterksel van de Abdij van Averbode aan Adriaan Pompen uit Leende.
Sjef Driessens, september 2009.


Door de Franse revolutie zouden alle kerkelijke goederen verbeurd verklaard worden en werd er (vermoedelijk een schijn) verkoop geregeld.
Ignatius Leurs uit Hooge-Mierde trad hierbij namens abt Gregorius op.
De abdij was al in 1795 opgeheven en de kloosterlingen waren gevlucht. Op 16 maart 1798 kocht Adriaan Pompen geheel Sterksel voor de som van 10.000 gulden.
Adriaan Pompen was schepen in Leende en van beroep landbouwer, herbergier, winkelier en voerman; hij bleef in Leende wonen.
Toen de Pompens Sterksel verlieten hebben zij de koopakte aan het kerkbestuur van Sterksel gegeven.
Deze koopakte treffen we aan in het parochie archief alsook de kwitantie dat de veertigste penning is betaald bij wijze van overdrachtsbelasting.


Compareerde voor Jan Schepers, Hendrik Anthonius van der Sanden, Anthony Hendrik van Weerde, scheepenen van Stercxel; Ignatius Leurs wonende te Hooge-Mierde, als last en procuratie hebbende van Gregorius, abt en voordere leden des capitels van Everbooden, in dato Everbooden 12 Juli 1795 behoorlijk met een Battaafsch Brabands cijn zegel gesuppleerd en hiervoor woordelijk geregistreerd, den welke verclaarde en zulx cragtens ende vermoogens speciaale authorisatie de voormalige representanten van Bataafsch-Braband voors, dato den vijfsten dag september 1796, wel ende wettiglijk ten eeuwigen erfregten over te geven, te cedeeren ende te transporteeren gelijk hij doed bij deeze aan Adriaan Pompen, woonende te Leende.

Eerstelijk een pagthoeve, genaamd de Poel, groot in ’t geheel twee en twintig boenders, vijf zillen, agt en veertig roeden.
Item een pagthoeve, genaamd den Steen, groot twee en twintig boenders, zes zillen, agt, en dartig roeden.
Item een pagthoeve, genaamd ten Brake, groot zes en twintig boenders, vijf zillen, drie en vijftig roeden.
Item een pagthoeve genaamd de Kan, groot vijftien boenders, twee zillen en agt en negentig roeden.
Item een pagthoeve, genaamd den Bril, groot twaalf boenders, vier zillen en vier roeden.
En laatstelijk alle zodanige heijdevelden, moerassen, bosschen, hout gewasschen, dreeven en meerdere gronden als onder de jurisdictie van Stercxel met en beneffen de bovengenoemde pagthoeven
en daaraanhoorende landerijen en groesvelden gelegen zijn, uijtgezondert het sinjuriaal,
de oude Capel en een gedeelte van de heijde westwaarts van Stercxel, scheijdende aan d’ eene zijde de rivier d’Aa,
'
d’andere zijde de heijdevelden met een perceel moerasse, genaamd de hemelrasten, groot te samen cirka zeven hondert lopense,
het geen den transport is reserveerende bij deeze, zijnde alle voorgemelde goederen, los, vrij en allodiaal, en geen leensubject aan den leenhooven van Braband,
behoudens ende gereserveert nogtans ’s landts- en dorpslasten, commeren, schouwen, weegen, steegen, waterlaten, usantien en servituten als daartoe zoo van oudsregts als gewoontens wegen te vergelden en onderhouden zijn staande en geloovende.

De cooppenningen bedongen volgens opgaaf van partheijen tien duijzend guldens waar van den transportant bij dezen bekent voldaan te zijn.
Beloovende den transportant gemagtigt en cragtens als voor dit cedeeren en opdragen in voegen voormeld, altoos te zullen houden en doen houden voor goed, vast, stedig ende van waarden onder verband van zijne constituanten persoon en goederen, nu hebbende ofte naarmaals verkrijgend, stellende de zelve ten bedwange en executie als naar regte.

Aldus gedaan en gepasseert binnen Stercxel deezen sestiende maart 1700 agt en negentig.

De akte is ondertekend door de in aanhef van de akte genoemde personen.
De tekst van de akte is uitgeschreven aan de hand van de akte in het archief van de parochie Sterksel; geraadpleegd is verder “Pompen vrome ende eerlijcke luyden” van A.F.N. van Asten.
We zien dat bij de verkoop uit gehouden en in eigendom van de Abdij van Averbode gebleven is: het sinjuriaal; dit zijn de heerlijkheidsrechten, de oude capel;
de oude kapel stond waar nu zich het kerkhof bevindt en was op het moment van de verkoop niet meer dan een ruïne.
En gedeelte van de heijde westwaarts van Stercxel, scheidende aan d’eene zijde de rivier d’Aa, d’andere zijde de heijdevelden met een perceel moerasse, genaamd de hemelrasten, groot te samen cirka zeven hondert lopense.

Hoe is het met deze eigendommen van Averbode vergaan?
Waarschijnlijk heeft Pompen deze in gebruik genomen en door verjaring in eigendom verkregen.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen