SamenMeeNaarDeA2

Uit Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Rechts12.gif
Inhoud

Probleemstelling

De activiteiten op bedrijventerrein ‘t Chijnsgoed en toekomstige LOG brengen een groot aantal verkeersbewegingen teweeg. Indien in de toekomst de activiteiten op het bedrijventerrein worden uitgebreid, kan de verkeersintensiteit fors (tot ongeveer 1200 vrachtbewegingen per etmaal) toenemen. Omdat het vooral zwaar vrachtverkeer betreft, zal dat leiden tot overlast in de kernen van Maarheeze (gemeente Cranendonck) en Sterksel (gemeente Heeze-Leende).

Doel werkgroep

Het op gang brengen van een gezamenlijke actie die moet leiden tot een voor alle belangheb-benden acceptabele en duurzame oplossing voor de overlast van vrachtverkeer in Maarheeze en Sterksel. Het is de bedoeling een voorstel doen aan de gemeenteraden van gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck.

Geschiedenis

Eind 2011 voeren de verkeers- en infrastructuurwerkgroepen van DR Maarheeze en DR Sterksel orienterende gesprekken over een gezamenlijke aanpak voor het gemeenschappelijk verkeers-probleem. Tevens overleg over ondersteuning door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM).

Activiteiten van de projectgroep in 2012

 • Samen met verkeerswerkgroep Maarheeze voorstellen voor een gezamenlijk project besproken met gemeenten Heeze-Leende, fa Reiling en van Asten, provincie Noord-Brabant. Instemming van alle partijen.
 • De projectgroep “Samen mee naar de A2?” schijft een concept Plan van aanpak en Samenwerkingsovereenkomst en zet de organisatie op. Tevens uitwerking van de rol van dorpsraden en KNHM.
 • In najaar wordt fase1 (‘verkenning’) gestart: plan van aanpak [r1] en samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt [r2] , uitgangspunten en randvoorwaarden gedefinieerd [r3] en mogelijkheden ter verplaatsing van het bedrijventerrein ‘t Chijnsgoed onderzocht [r4].

Samenwerking

Het project "Samen Mee Naar De A2?" uitgevoerd in samenwerking met:

De dorpsraden van Maarheeze en Sterksel hebben de leiding in het project, daarbij bijgestaan door de Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij (KNHM).

Activiteiten van de projectgroep in 2013

 • 16 Januari 2013: plan van aanpak [r1] geaccordeerd en samenwerkingsovereenkomst [r2] getekend!
 • februari 2013: afsluiting voorbereidingsfase, start verkenningsfase
 • september 2013: afsluitng verkenningsfase:
  • 24 ontsluitingsvarianten onderzocht
  • Conclusie: ontsluiting van bedrijventerrein 't Chijnsgoed moet plaatsvinden naar de autoweg A2 en wel in zuidelijke richting
  • Arcadis gevraagd conclusie te verifieren.
  • Conclusie Arcadis:
   • ontsluiting van bedrijventerrein 't Chijnsgoed naar de autoweg A2 moet plaatsvinden in zuidelijke richting
   • aanvullende verkeersmaatregelen in Maarheeze en Sterksel zijn nodig om toename van sluipverkeer over de ontsluitingsroute te voorkomen
 • november 2013: Terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek aan belanghebbenden Grote Bleek, inwoners van Sterksel en Maarheeze
 • november 2013:
  • Voorstel aan gemeenteraden van Cranendonck en Heeze-Leende: voortzetting van project met onderzoek naar ontsluitingsvarianten in regio Grote Bleek
  • op aandringen van gemeenteraden volgende afspraak gemaakt: het project wordt voortgezet met onderzoek naar ontsluitingen in de regio Grote Bleek en de regio Chijnsgoed.

Activiteiten van de projectgroep in 2014

 • Januari 2014: start onderzoek vier additionele varianten, waarvan drie in de regio Chijnsgoed.
 • Terugkoppeling van de resultaten van het onderzoek naar vier additionele varianten aan belanghebbenden Grote Bleek en Koenraadtweg/El Pinar. Zie [r8].
 • Mei 2014: start eindrapportage en opstellen voorstellen voor vervolg. Zie [r9].
 • Mei 2014 - 2014: verificatie van de onderzoeksresulaten door Arcadis B.V. Zie [r10].
 • Augustus/september 2014: terugkoppeling eindrapportage en voorstel voor vervolg naar dorpsraden Maarheeze en Sterksel, belanghebbenden, inwoners van Maarheeze en Sterksel. Zie [p7] en [p8].
 • Nov/dec 2014: rapportage voor gemeenteraden van Cranendonck en Heeze-Leende. Zie [p9]. Resultaat:
  • Instemming met conclusie: varianten Chijnsgoed niet geschikt, 3 varianten Grote Bleek wel geschikt
  • Afspraak: voortzetting van het project met
   • haalbaarheidsonderzoeken naar 3 Ontsluitingsvarianten in de regio Grote Bleek.
   • onderzoek naar Aanvullende Maatregelen in Maarheeze en Sterksel.

Activiteiten van de projectgroep in 2015

januari - april 2015: Aanbesteding haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd door een inkoopteam, waarin de volgende partijen:

 • Bizob (Bureau Inkoop en aanbestedingen Zuid Oost Brabant, inkoopbureau voor gemeenten in zuid-oost Brabant)
 • Gemeente Heeze-Leende
 • Gemeente Cranendonck
 • Dorpsraad Maarheeze
 • Dorpsraad Sterksel

De volgende activiteiten werden ontplooid:

 • Achtereenvolgens: opdrachtomschrijving, beoordeling van ingediende aanbiedingen, selectie van een leverancier, een en ander volgens de daarvoor geldende rijksregelingen.
 • Afronding (volgens planning) eind april 2015. Opdracht voor uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek verleend aan Arcadis Nederland B.V.

1 mei 2015: start van twee haalbaarheidsonderzoeken:

 • Haalbaarheidsonderzoek Ontsluitingsvarianten (leiding Arcadis B.V. Lees meer .....
 • Onderzoek (Verkenning) Aanvullende Maatregelen in Maarheeze en Sterksel (i.s.m. Arcadis B.V.). Lees meer .....

Beide onderzoeken zijn afgerond in october/november 2015. De resultaten zijn vastgelegd in rapporten [r11] t/m [r15].

Activiteiten van de projectgroep in 2016

Begin 2016 legt de projectgroep SamenMeeNaarDeA2? de resultaten van het onderzoek van 2015 voor aan de raden van Cranendonck en Heeze-Leende. Bovendien wordt aanbevolen te kiezen voor variant T via dÁasdonken. .br Beide raden stemmen in met variant T, maar hebben vragen met betrekking tot acht aspecten van het voorstel, onder anderee over financiele dekking en de kostenraming..br Voor het beantwoorden van de vragen start de projectgroep de volgende activiteiten:

 • Gesprekken met aanwonenden: wensen en mogelijkheden (project groep)
 • Gesprekken SBB: EHS-aspecten, RWS: toekomstbestendigheid (project groep)
 • verdere uitwerking Trace T variant dAasdonken en Ulkedonken (arcadis)
 • verdere uitwerking ontwerpplan + toelichting + kostenraming (arcadis)
 • Gesprekken met provincie en bedrijventerrein: financiële dekking (gemeente H-L en Cranendonck)

Het resultaat is vastgelegd in:

 • het rapport SamenMeeNaarDeA2?: antwoorden aan de gemeenteraden van Cranendonck en Heeze-Leende (projectteam)
 • ontwerpschetsen trace T/dAasdonken, trace T/Ulkedonken en trace T/Alternatieve ligging Grote Bleek en ontwerprapport (Arcadis)

Rapporten en documenten

Presentaties

Links

Contact< terug naar de hoofdpagina van de werkgroep Infrastructuur

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen