Home > Redactiestatuut
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Redactiestatuut

 
 
 
woensdag, 19 januari 2011 00:36

Redactiestatuut Website Sterksel.nu / Virtueel Plein Sterksel 


1. DOELSTELLING

De website Sterksel.nu / Virtueel Plein Sterksel, verder te noemen: de website is een centrale ontmoetingsplaats,
zoals een dorpsplein, maar dan een plein in de digitale werkelijkheid van computernetwerken met als doel de
leefbaarheid in Sterksel duurzaam te verbeteren.

Met de website wil de STICHTING DORPSRAAD "de Heerlijkheid Sterksel", verder te noemen: de Dorpsraad:
- Een communicatiemiddel bieden om de bewoners van Sterksel informatie te geven en de discussie te bevorderen
  over zaken die spelen in Sterksel op het terrein van leefbaarheid; en dorpsontwikkelingen
- Een communicatiemiddel bieden voor bewoners van Sterksel onderling;
- Een communicatiemiddel bieden voor bewoners van Sterksel bij bijvoorbeeld bestaande en nieuwe initiatieven,
  activiteiten van verenigingen en stichtingen;
- Contact onderhouden met de achterbannen van de organisaties binnen Sterksel en op Sterksel betrekking 
  hebbende organisaties;
- Via een forum de bewoners van Sterksel in staat stellen tot het uiten van ideeën en verbetersuggesties met 
  betrekking tot Sterksel;
- Via het onderdeel agenda bewoners informeren over allerlei activiteiten en evenementen in Sterksel
- Via het onderdeel "nieuwsbrief" bewoners actief informeren over ontwikkelingen en activiteiten in Sterksel:
- Via het onderdeel 'Voor&met elkaar'
- Bevorderen dat vraag naar en aanbod van goederen en diensten voor (en door) bewoners van Sterksel en
  voor Sterksel werkende organisaties worden gestimuleerd en gefaciliteerd.

2. EIGENDOM EN BEHEER

De gemeente Heeze-Leende is de formele eigenaar van de website en is primair verantwoordelijk voor alle
handelingen die nodig zijn om de website operationeel te houden. De gemeente beperkt zich tot dit
voorwaardenscheppende beheer en heeft geen zeggenschap over de inhoud van de website.
Het beheer berust bij de Dorpsraad. Om het beheer te effectueren delegeert de Dorpsraad de
werkzaamheden aan de webmaster / webbeheerder, aan de webredactie en aan overige door de Dorpsraad
aan te wijzen bevoegden. De werkzaamheden worden in onderling overleg verdeeld. Dit reactiestatuut regelt
in hoofdzaak de door de Dorpsraad gedelegeerde bevoegdheden. 

3. TOEGANG

3.1  De website heeft een openbaar (voor ieder toegankelijk) gedeelte en een niet openbaar gedeelte,
      waarvoor men al lid moet zijn aangemeld. 
3.2  Alle inwoners van Sterksel en belanghebbenden bij Sterksel kunnen zich laten registreren om tot het niet 
      openbare gedeelte toegang te krijgen.
3.3  De webredactie dan wel de Dorpsraad heeft te allen tijde met of zonder vermelding van reden het recht
      om gebruikers de (verdere) toegang tot de website te weigeren. Beroep hiertegen is niet mogelijk.
3.4 Iedere gebruiker die een bijdrage levert aan de website is zelf (juridisch) verantwoordelijk en aansprakelijk
      voor wat hij of zij schrijft of afbeeldt.

4. TOEKENNEN, INPERKEN EN ONTNEMEN VAN BEVOEGDHEDEN

De Dorpsraad is bevoegd om met directe ingang of op termijn, met of zonder opgaaf van redenen, de  webmaster,
de webredactie en overige personen te benoemen dan wel bevoegdheden te ontnemen of in te perken.
Om draagvlak te optimaliseren en efficiënt de nieuwsvoorziening te organiseren kunnen aan daartoe aangewezen
vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen bevoegdheden worden toegekend om de kalender te vullen
en nieuws te kunnen toevoegen.    

5 WEBREDACTIE

5.1 De webredactie bestaat uit een aantal redacteuren die allen hun eigen onderwerp(en), menu item(s) bijhouden.
5.2 In de webredactie heeft tenminste één bestuurder van de Dorpsraad zitting, verder te noemen: de bevoegde, 
     die bevoegdheden van en namens de Dorpsraad voor wat betreft de website kan effectueren.
5.3 De webredactie werkt vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid, coördineert de werkzaamheden en stelt de
     werkverdeling vast.
5.4 De webredactie zorgt dat de informatie van de website actueel is.
5.5 De webredactie zorgt, samen met de Dorpsraad, dat er geregeld bekendheid wordt gegeven aan het bestaan
      van de website
5.6 De webredactie komt minstens eenmaal per 2 maanden bijeen. Van de bijeenkomsten wordt een verslag gemaakt. 
      Dit verslag wordt verstuurd naar de leden van de webredactie alsmede naar het secretariaat van de Dorpsraad.   

6. WEBBEHEERDER 

6.1 De webbeheerder: 
     -  wordt gekozen uit de leden van de webredactie;
     -  geeft leiding aan de webredactievergaderingen;
     -  verzorgt de uitnodigingen voor de redactievergaderingen;
     -  heeft als "administrator" de bevoegdheid om (in opdracht van de webredactie) aan nieuwe redactieleden
        een wachtwoord toe te kennen. Hiermee regelt de webbeheerder tevens dat het redactielid toegang heeft
        tot de onderwerpen waarvoor hij/zij (mede) verantwoordelijk is.
6.2 De webbeheerder heeft het "dagelijks" toezicht op de website en kan in overleg met de webredactie en/of
namens de bevoegde namens de Dorpsraad ongewenste uitingen verwijderen.

7. REGELS

7.1 De artikelen die geplaatst worden op de website dienen een nieuwswaarde te hebben of van belang te zijn
      voor de inwoners van Sterksel. De webredactie beslist over de waarde van een bepaald artikel op de website.
7.2 Op de website worden geen anonieme artikelen geplaatst. De ondertekenaar van het artikel is verantwoordelijk voor
      de inhoud daarvan. De webredactie kan wel niet-ondertekende artikelen plaatsen. Dit zijn de redactionele artikelen.
7.3 Er kunnen uitsluitend stukjes uit andere media gekopieerd worden, mits voorzien van bronvermelding en er worden
      bij voorkeur foto's gebruikt met duidelijk herkenbare personen als de betrokkenen daarvan in kennis zijn gesteld;
      met name in het geval foto's van kinderen worden gebruikt.
7.4 De website neemt geen links, berichten of banners/buttons op die op enigerlei wijze tegen de goede smaak ingaan
     en/of een kwetsende strekking hebben zoals links, berichten of banners/buttons:
     - waarin haat tegen, of het minderwaardig achten van expliciet genoemde personen of bevolkingsgroepen voorkomt;
     - die pornografisch of anderszins aanstootgevend zijn voor derden of door derden als zodanig ervaren kan worden;
     - die het gebruik van drugs en / of alcohol aanprijzen, in welke vorm dan ook.
     De webredactie heeft het recht om deze links, berichten of banners/buttons zonder opgave van redenen te weigeren
     en/of te verwijderen. Op de beslissing is geen beroep mogelijk.
7.5 De website neemt geen berichten op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van een
      bepaalde politieke partij, maatschappelijke organisatie of godsdienst.

8. SLOTBEPALINGEN

8.1 De werking van dit webredactiestatuut strekt zich uit tot alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de 
      webredactie geschieden.
8.2 Voorstellen van wijziging van dit redactiestatuut behoeven de instemming van de Dorpsraad. De webredactie kan
       voorstellen voor vernieuwing of wijziging aandragen bij de Dorpsraad.
8.3 De webredactie streeft naar unanieme besluitvorming. Indien de webredactie geen overeenstemming bereikt bij
       noodzakelijke besluitvorming wordt het besluit genomen door de bevoegde.
8.4 Bij verschil van mening tussen webredacteuren beslist de Dorpsraad, na raadpleging van de webredactie.

Laatste wijziging: 1 juli 2011

Laatst aangepast op woensdag, 13 juli 2011 14:28