Home > Dorpsraad > Jaarplan
Mee doen?
 
Vul uw gegevens hieronder in om onze nieuwsbrief te ontvangen!
Volg ons op Facebook!
 

Jaarplan 2017

 
 
 
dinsdag, 12 mei 2015 00:00

Jaarplan 2017 Dorpsraad de Heerlijkheid Sterksel

Versie: 170110

Wie zijn wij:

De dorpsraad is een vereniging van vrijwilligers die staat voor verbetering van de leefbaarheid in Sterksel. Wij trachten daar waar mogelijk een spreekbuis te zijn voor de inwoners van Sterksel en het algemeen belang te dienen. Door te initiëren, te coördineren en te combineren trachten wij met de beschikbare middelen het maximale voor het dorp te bereiken. In deze rol is de Dorpsraad klankbord / gesprekspartner voor gemeente en provincie.
.

De dorpsraad is uitdrukkelijk onafhankelijk en geen verlengstuk van de overheid. Zij denkt in oplossingen, wil verbinden, niet verdelen.


De dorpsraad is altijd geïnteresseerd in de mening van alle dorpsbewoners, en staat open voor andere ideeën of zienswijzen. Wilt u uw visie, mening, bespreken met de dorpsraad? 
U bent van harte welkom, elke 2e maandagavond om 19.30 uur tijdens de openbare vergaderingen van de Dorpsraad in de basisschool (check vooraf de agenda op sterksel.nu).

 

Agenda 2017:

Ook in 2017 staan er weer de nodige activiteiten op de agenda. Onderstaand treft u per hoofdthema een korte beschrijving aan en opsomming van de belangrijkste activiteiten.

 

 Wonen, welzijn zorg

 

De werkgroep Wonen, Welzijn en Zorg streeft naar verbetering van de leefbaarheid in Sterksel, uitgaande van de benadering vanuit het ‘Integraal Dorps Ontwikkeling Programma’  (IDOP): “ik wens in elke fase van mijn leven een geschikte woning, woonomgeving en dorpsgenoten die iets voor mij over hebben en waar ik iets voor over heb. Ik voel me thuis en veilig in Sterksel en ben er trots op om in Sterksel te wonen”.

Onze sociale infrastructuur, waarin het zorgnetwerk, de wijkverpleegkundige en de buurtcontactpersonen een cruciale rol vervullen, functioneert naar wens.

Ook in 2017 blijft aandacht nodig om de bekendheid te vergroten zowel bij potentiële zorgvragers als bij professionals. Er wordt verder gewerkt aan implementatie, evaluatie en professionalisering, ondermeer d.m.v. training van buurtcontactpersonen.

Een verdere uitrol van de GoLivePhone App wordt ondersteund. Dit past in het aanbieden van zorg en faciliteiten op maat om inwoners langer en veiliger thuis te kunnen laten wonen.

In aansluiting hierop wordt gedacht over het oppakken van projecten als 'wonen met gemak' en thema's als 'het dementievriendelijk maken van het dorp', zo mogelijk in samenwerking met KBO, Ouderenbond, gemeente en GGD.

Met ondersteuning van het team @Sterkselcity wordt gewerkt aan initiatieven zoals integratie met de nieuwe wijk Kloostervelden en nieuwe bewoners in Sterksel welkom te heten, en hen te informeren over voorzieningen, gemeenschapsleven, verenigingen, en het bevorderen van wederzijds contact. Ook in 2017 zal er een ontmoetingsdag CU@SterkselCity worden georganiseerd. .

 

De werkgroep wil doorgaan op de ingeslagen weg. Er is al veel in Sterksel, maar we streven naar het uitbouwen van de sociale zorgstructuur, gebaseerd op zelfredzaamheid en nabuurschap.  Denk hierbij bijvoorbeeld aan vriendelijke, laagdrempelige, (ook rolstoel-) toegankelijke, verkeersveilige, openbare voorzieningen voor iedereen, naast praktische voorzieningen als winkel, geldautomaat en vervoer ook voorzieningen op medisch, educatief, sportief, sociaal, cultureel en spiritueel gebied.

Statushouders worden door de dorpsraad beschouwd als nieuwe bewoners van Sterksel, die we graag welkom heten, zo snel mogelijk kennis willen laten maken met het dorp, wegwijs willen maken, informeren over voorzieningen en willen betrekken bij het dorpsleven. 
In Sterksel zullen ook alleenreizende statushouders gehuisvest worden.
Voor hen zal, naast het bestaande sociale netwerk van Sterksel, extra aandacht en professionele begeleiding nodig zijn om ervoor te zorgen dat zij goed en snel kunnen integreren, zich kunnen bewegen (openbaar vervoer, fiets) en zich bezig kunnen houden (studeren, Nederlandse taal, vrijwillig werk), ook met het doel om te voorkomen dat overlast ontstaat voor omwonenden.
Hier ligt uitdrukkelijk een taak en actieve rol voor de gemeente en de verantwoordelijke instanties, maar bewoners van Sterksel kunnen daarbij ook helpen.
De dorpsraad  maakt zich sterk voor een open communicatie tussen gemeente is  en inwoners.  Naar de mening van de dorpsraad is goede communicatie van essentieel belang voor integratie en wederzijds begrip. 

 

 

Infrastructuur:

Of het nu gaat om grote hoeveelheden vrachtverkeer door de kern, gaten in het wegdek of bulten op fietspaden, veel van de ergernissen die wij als burgers ervaren zijn verbonden aan infrastructuur.

 

Samen naar de A2

Het meest in het oog springende project ‘ontsluiting bedrijventerrein Poort43 heeft in 2016 een belangrijke mijlpaal gehaald. De gemeenteraden van Heeze-Leende & Cranendonck hebben unaniem ingestemd met de plannen. De focus zal de komende 2 jaar dan ook liggen op het daadwerkelijk realiseren van de ontsluiting. De rol die de Dorpsraad daarin gaat vervullen wordt op dit moment vastgesteld.  

Urgentiegebied Sterksel-oost

“Sterksel-Oost” is het gebied rond Peelven en Turfven. Binnen het gebied liggen diverse pluimvee-, varkens- en rundveehouderijen. De aan- en afvoer van die bedrijven vindt plaats via Peelven /Albertlaan en Ronde Bleek/Turfven. Daardoor moet het vrachtverkeer noodgedwongen veelal ook door de kern van Sterksel. Hierdoor – zeker in combinatie met andere verkeersstromen – ontstaat er veel overlast, o.a. op Averbodeweg/Domein, bij de winkel en school. Om deze reden is het gebied door de gemeenteraad aangewezen als urgentiegebied. 

Het doel van het project Urgentiegebied Sterksel-oost is om in gezamenlijkheid (bewoners van de

Averbodeweg en Albertlaan, de agrarische ondernemers, de Dorpsraad Sterksel en de gemeente Heeze-Leende) een verbeterplan op te stellen. Eind 2016 is door de werkgroep een eerste verkenning gepresenteerd tijdens een inloopavond. 2017 zal in het teken staan van verdere verdieping en haalbaarheidsonderzoek.

 

Kleine ergernissen

In overleg tussen gemeente en dorpsraden is sinds 2014 geëxperimenteerd met het beschikbaar stellen van een deel van het wegen-onderhoudsbudget voor het aanpakken van ‘kleine’ ergernissen. De afgelopen jaren is in goede harmonie tussen de verschillende partijen gewerkt aan het oplossen van de kleine ergernissen. De Dorpsraad is enthousiast over deze aanpak en ziet ook in 2017 verdere samenwerking met de verschillende partijen positief tegemoet.

 

Centrale As

De Centrale As is bedacht om de kernen van Heeze, Leende en Sterksel te ontlasten van doorgaand (vracht)verkeer, De Centrale As zal in de toekomst een belangrijke schakel zijn in het verbeteren van het woongenot in de drie dorpen van onze gemeente. In de laatste fase van 2016 is naar aanleiding van de noodzaak een 2e ontsluiting van de Poortmannen in Heeze een versnelling in het project opgetreden. De werkgroep Infrastructuur zal in 2017 vanuit de Sterkselse belangen constructief trachten bij te dragen.

 

 

Meer informatie over de werkgroep Infrastructuur vindt u op onze Infra-wiki.

 

Burgerinitiatieven

In 2014 zijn we (dorpsraad en gemeente) gestart met het structureren van samenwerking tussen dorpsgenoten die een lokaal initiatief starten. Deze aanpak heeft geleid tot een procedure die effectief is geweest en door de gemeente wordt gehanteerd als voorbeeld voor andere kernen.

De dorpsraad tracht waar gewenst burgerinitiatieven te ondersteunen. De wijze waarop we dit doen is beschreven op de website (http://www.sterksel.nu/useruploads/files/burgerinitiatieven.concept.pdf).

Een burgerinitiatief kan zich beperken tot een straat, wijk of buurt, maar kan ook betrekking hebben op het hele dorp. Uiteraard blijft de algemene doelstelling van de dorpsraad hierbij gelden: om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de dorpsraad, moet het initiatief het algemeen belang dienen!

 

Milieu

De ontwikkelingen rond Poort 43 zijn in volle gang. De stand van zaken rond de oprichting van Bio Tech Park Brabant (BPTB) is helaas nog altijd niet duidelijk. Wel duidelijk is dat er de nodige ontwikkelingen op het terrein plaats vinden. De Dorpsraad tracht een bijdrage te leveren aan het verkrijgen van duidelijke en neutrale informatie over de activiteiten op het bedrijventerrein.  De Dorpsraad blijft daarom in overleg met gemeente en provincie, en probeert om in overleg met de betreffende initiatiefnemers hen te overtuigen dat alle mogelijke moeite moet worden gedaan om overlast (geur, veiligheid, gezondheid) te vermijden. Ook wordt nog steeds onderzocht wat de behoefte/mogelijkheden zijn voor onafhankelijke informatie voorzieningen. Zodra helder is wat de behoefte vanuit het dorp is zal hier nader informatie over worden gegeven.

 

‘Sterksel2030’

Eerder onder de noemer Kernplan Sterksel nu als ‘ Een Sterksel’ wil de dorpsraad dit jaar starten met de ontwikkeling van een visie voor aan het dorp gerelateerde uitdagingen. Door onder andere ontwikkelingen op maatschappelijk , infrastructuur- en milieugebied,  wordt het tijd serieus te gaan nadenken over een integrale benadering van de toekomstige inrichting van ons dorp. Ook de verbinding kern en Kloostervelden valt binnen de doelstelling. Gezien de impact van dit project op het overgrote deel van het dorp zal de dorpsraad hier uitvoerig over rapporteren en zeker brede steun nodig hebben. Wij willen dit jaar werken aan een heldere visie op Sterksel in 2030. Uiteraard zullen wij u daarna informeren over onze plannen.

 

Communicatie

Omdat de Dorpsraad streeft naar ‘open communicatie’ zijn onze vergaderingen openbaar. Wilt u uw visie, mening, bespreken met de dorpsraad? 
U bent van harte welkom, elke 2e maandagavond om 19.30 uur tijdens de openbare vergaderingen van de Dorpsraad in de basisschool.

 

Wij communiceren via www.sterksel.nu/Dorpsraad, facebook en twitter. Daarnaast organiseren wij minimaal eenmaal per jaar een dorpsavond waarop de belangrijkste projecten uitvoerig worden toegelicht. Indien zinvol organiseren wij thema-avonden om specifieke onderwerpen toe te lichten en feedback vanuit het dorp te verzamelen.

 

Netwerk

De Dorpsraad participeert i in een omvangrijk netwerk variërend van overheden, diverse belangenverenigingen, kenniscentra en deskundigen. Wij zoeken actief naar mensen en netwerken met relevante kennis, die ons kunnen ondersteunen bij het verwezenlijken van onze doelstellingen.

 

Uw ideeën en voorstellen om onze plannen en/of communicatie te verbeteren zijn uiteraard van harte welkom.

 

Bas Huysmans

Voorzitter Dorpsraad Sterksel

 

Laatst aangepast op donderdag, 16 november 2017 14:55